New York improviser: Sasha Taran

Sasha Taran

I draw too
SashaTaran.com