New York improviser: Samantha Turret

Samantha Turret

I'm pretty nice.