New York improviser: Karina Strom

Karina Strom

"funny" -my mom
https://www.instagram.com/karina_strom/