New York improviser: Christine Shanahan

Christine Shanahan