New York improviser: Olga Elliot

Olga Elliot

I lost my virginity to a ghost.