New York improviser: Natasha Krause

Natasha Krause

Fart in a bag