New York improviser: Katherine Damm

Katherine Damm

Hey.