New York improviser: John Galgano

John Galgano

Ok. I'm ready now.