New York improviser: Elizabeth  Cavaseno

Elizabeth Cavaseno

Lehigh Valley improviser studied at Artsquest Ucb and Magnet.